Logotyp Lubelskie


Dokumenty rekrutacyjne na etapie kwalifikacji do projektu


Regulamin rekrutacji – aktualizacja

Załączniki:
Formularz rekrutacyjny
Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Karta predyspozycji kandydata
Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
Oświadczenie uczestnika projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej


Składanie i ocena bizensplanów/wniosków o wsparcie pomostowe na etapie udziału w projekcie


Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Załączniki:
Wzór biznesplanu
Karta oceny biznesplanu
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zestawienie planowanych wydatków do sfinansowania z pomostowego wsparcia finansowego
Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch rożnych źródeł
Standardy oceny biznesplanów