Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

AKTUALNOŚCI:
Poniżej zamieszczamy  wstępną lista Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości    uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem Wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach III naboru – załącznik
Harmonogram indywidualnego doradztwa w ramach niefinansowego wsparcia pomostowego – I nabór – ściągnij
NABÓR BIZNESPLANÓW I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH III NABORU
Informujemy, że dnia 21 września 2020 r. o godzinie 9.00 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na rozwój przedsiębiorczości, biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
Nabór zostanie zakończony 5 października 2020 r. o godzinie 15.00.
Każdy z dokumentów składają Państwo w 2 egzemplarzach.
Ostateczna lista Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem Wniosków
zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach II naboru – załącznik
Harmonogram szkoleń dla 3 grup początkujących w ramach III naboru – załącznik
Harmonogram indywidualnego doradztwa w ramach III naboru – załącznik
Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości dla grupy średnio-zaawansowanej w ramach III naboru – załącznik

WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH III NABORU – załącznik

NABÓR BIZNESPLANÓW I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH II NABORU
Informujemy, że dnia 25 maja 2020 r. o godzinie 9.00 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na rozwój przedsiębiorczości, biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
Nabór zostanie zakończony 5 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00.
30 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy III nabór do projektu Mam pomysł na biznes! W trakcie rekrutacji wpłynęło ponad 100 formularzy rekrutacyjnych. Dziękujemy za zainteresowanie. O wynikach oceny formularzy zgłoszeniowych będziemy informować Państwa na bieżąco.
Dokumenty rekrutacyjne, które wpłynęły na adres mailowy mampomyslnabiznes@marsoft.eu po 30 kwietnia 2020 r, nie będą podlegały ocenie.
Harmonogram szkoleń grupowych ABC przedsiębiorczości w ramach II naboru – grupa początkująca i średniozaawansowana 
(szkolenia prowadzone w formie zdalnej)

Harmonogram – grupa średniozaawansowana

Ostateczna lista Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem Wniosków zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach I naboru
Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne w ramach 3 naboru do projektu „Mam pomysł na biznes!” w dalszym ciągu przyjmujemy
w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2020 r. 
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (skany podpisanych dokumentów) prosimy wysyłać na e-mail: mampomyslnabiznes@marsoft.eu.
W przypadku wpływu więcej niż 100 kompletów dokumentów zgłoszeniowych rekrutacja może zostać wstrzymana we wcześniejszym terminie. 
Zaktualizowany harmonogram indywidualnego doradztwa w ramach II naboru (doradztwo zdalne)
Poniżej zamieszczamy  wstępną lista Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem Wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach I naboru
Poniżej zamieszczamy harmonogram Indywidualnego wsparcia doradczego w ramach II naboru – odnośnik w załączniku
Jednocześnie informujemy, że szkolenie które planowaliśmy zorganizować w dniach 18-20 marca 2020 r. zostaje odwołane. Będziemy informować Państwa na bieżąco na temat terminów szkoleń grupowych.

!!!!! UWAGA !!!!!

W związku z rosnącym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem oraz w trosce o zdrowie zarówno naszych Pracowników jak i Państwa, dokumenty rekrutacyjne w ramach 3 naboru będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mampomyslnabiznes@marsoft.eu.

Zaktualizowany regulamin rekrutacji

O wszelkich zmianach dotyczących sposobu składania dokumentacji będziemy państwa informować w trybie ciągłym. Oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji, wszelkie konsultacje będą przeprowadzane zdalnie i telefonicznie. Polecamy również kontakt przez FanPage naszej firmy:

https://www.facebook.com/MarsoftSzkolenia

 

 

UWAGA!

17 MARCA 2020 ROKU ROZPOCZYNAMY 3 NABÓR W RAMACH PROJEKTU „MAM POMYSŁ NA BIZNES!”

NABÓR ZOSTANIE ZAKOŃCZONY 30 KWIETNIA 2020 ROKU.

INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU WPŁYWU WIĘCEJ NIŻ 100 FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NABÓR ZOSTANIE ZAKOŃCZONY PRZED UPŁYWEM ZAŁOŻONEGO TERMINU.

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW/KANDYDATKI ZAMIERZAJĄCE ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W WIEKU POWYŻEJ 30 LAT, ZAMIESZKAŁE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

UWAGA
WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Informujemy, że termin przyjęcia biznesplanów, wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I naboru zostaje wydłużony do 24 lutego do godz. 15.00.
NABÓR DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH I NABORU
Informujemy, że dnia 12 lutego 2020 r. o godzinie 8.00 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na rozwój przedsiębiorczości, biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
Nabór zostanie zakończony 22 lutego 2020 r. o godzinie 15.00
Prosimy o stosowanie się do zapisów z Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości:
„Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Komplet dokumentów powinien być włożony w skoroszyt, natomiast poszczególne dokumenty powinny znajdować się w oddzielnych koszulkach.”.
Uwaga:
Ponizej aktualny wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, Wzór wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego oraz Wzór biznesplanu.  Przed złożeniem wniosków prosimy o usunięcie informacji zamieszczonej na górze strony: ” Załącznik nr do 4Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”, we wzorach zamieszczonych  na stronie internetowej.
Poniżej dokumenty, jakie należy złożyć w celu ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe:
UWAGA AKTUALIZACJA!
W związku z tym, że dniu 8 stycznia 2020 r., w pierwszy dzień naboru w ramach II edycji do projektu „Mam pomysł na biznes!”, wpłynęło ponad 40 formularzy rekrutacyjnych nabór został wstrzymany. 
W lutym/marcu planujemy III nabór, w ramach którego do projektu zostanie zrekrutowanych kolejne 50 osób. 
Harmonogram szkoleń grupowych oraz indywidualnego doradztwa – styczeń 2020 r. 
Zamieszczamy zaktualizowaną i ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu po zakończeniu procedury odwołań i rezygnacjach z udziału w projekcie „Mam pomysł na biznes!” w ramach I naboru.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zaplanowanego wsparcia w ramach projektu „Mam pomysł na biznes!” – I nabór.

SZKOLENIA GRUPOWE

UWAGA!WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH I NABORU

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lista rezerwowa oraz lista osób niezakwalifikowanych

lista rankingowa

OGŁASZAMY II NABÓR DO PROJEKTU „MAM POMYSŁ NA BIZNES!”

Informujemy, że II nabór do projektu „Mam pomysł na biznes!” rozpocznie się

w dniu 8 stycznia 2020 roku a zakończy 21 stycznia 2020 r.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć osobiście w biurze projektu na ul. Lotniczej 3 lub za pośrednictwem poczty/kuriera – liczy się data wpływu.

W przypadku wpływu więcej niż 40 formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru rekrutacja może zostać wstrzymana.

Przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w komplecie:

 • 2 egzemplarze formularza rekrutacyjnego wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej projektu z odpowiednim logowaniem, uzupełnione i podpisane w odpowiednich miejscach;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oraz jeśli dotyczy:

– zaświadczenie z właściwego urzędu pracy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

– orzeczenie o niepełnosprawności (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

– zaświadczenie z KRUS (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w komplecie, bez konieczności uzupełniania braków, przyczyni się do usprawnienia oceny formularzy zgłoszeniowych.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Informujemy, że zmianie uległy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu „Mam pomysł na biznes!”. Zmiana dotyczy sumy punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny i nie ma wpływu na ocenę końcową złożonych formularzy. Zmianie uległa Karta oceny formularza rekrutacyjnego I etap  oraz Regulamin rekrutacji.

UWAGA AKTUALIZACJA!
W związku z tym, że dniu 12 listopada 2019 r., w pierwszy dzień naboru w ramach I edycji do projektu „Mam pomysł na biznes!”, wpłynęło ponad 40 formularzy rekrutacyjnych nabór został wstrzymany. 
W grudniu planujemy II nabór, w ramach którego do projektu zostanie zrekrutowanych kolejne 20 osób. Od stycznia rozpocznie się III edycja rekrutacji, w wyniku której do projektu zakwalifikuje się 50 osób.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu „Mam pomysł na biznes!” w trakcie realizacji wsparcia szkoleniowego oraz doradczego uczestnikom projektu przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zaplanowane formy wsparcia.

Poniżej zamieszczamy Regulamin zwrotu kosztów dojazdu oraz Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MAM POMYSŁ NA BIZNES!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO I EDYCJI PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 12 LISTOPADA 2019  A ZAKOŃCZY SIĘ 25 LISTOPADA 2019 R.
W przypadku kiedy liczba formularzy rekrutacyjnych w trakcie trwania I naboru przekroczy 40, realizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zawieszenia naboru.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej:
DOKUMENTY DO POBRANIA:
REKRUTACJA:
Formularz rekrutacyjn (Wersja MS Office)
Formularz rekrutacyjny (Wersja OpenOffice)
WSPARCIE FINANSOWE:

Mam pomysł na biznes !”

Projekt pt. „Mam pomysł na biznes!” o nr RPLU.09.03.00-06-0036/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Firma Rokoszewski Marcin Marsoft w partnerstwie z Sekwencja Sp. z o.o. realizuje projekt „Mam pomysł na biznes!”, umożliwiający założenie własnej firmy osobom niepracującym, szukającym bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia merytorycznego w celu realizacji własnego pomysłu biznesowego.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu to 4 319 344 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków europejskich 3 671 443, 07 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.03.2021 r.

OFERUJEMY WSPARCIE FINANSOWE DO 44 000, 00 ZŁ:

  • bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej: 26 000,00 zł
  • bezzwrotna pomoc finansowa na pokrycie bieżących wydatków 1 500,00 zł miesięcznie, wypłacana przez okres pierwszych 12 miesięcy (75 osób) lub 6 miesięcy (5 osób) prowadzenia firmy.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób

(50 kobiet i 40 mężczyzn), poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • powyżej 30 roku życia,
  • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
  • bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo,
  • zamierzające założyć działalność gospodarczą

 

 

W szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym)

 

Ponadto w projekcie mogą uczestniczyć osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby pracujące.

 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie:

  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej (zapewniamy catering, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)
  • przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 26 000,00 zł dla 80 uczestników projektu,
  • przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 zł miesięcznie dla 80 uczestników projektu (przez okres 12 miesięcy dla 75 osób /przez okres 6 miesięcy dla 5 osób),
  • przyznanie niefinansowego wsparcia pomostowego w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności dla 80 uczestników projektu

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 3 edycjach:

 

I edycja: wrzesień 2019 roku (20 osób)

II edycja: październik – grudzień 2019 roku (20 osób)

III edycja: styczeń – kwiecień 2020 roku (50 osób)

 

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

BIURO PROJEKTU:

Rokoszewski Marcin Marsoft

ul. Lotnicza 3

20-322 Lublin

Pokój nr 14, I piętro

Tel. 733 899 866

E-mail: mampomyslnabiznes@marsoft.eu