Firma MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT zaprasza do udziału w projekcie

„Pomaganie przez włączanie”

Projekt „Pomaganie przez włączanie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

BIURO PROJEKTU:

ul. Biznesowa 9

26-612 Radom

Telefon: 737 470 413

E-mail: pomaganie@marsoft.eu

DOKUMENTY REKTUTACYJNE:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.07.2021-31.05.2022 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększony potencjał rozwojowy (w zakresie zawodowym, społecznym i edukacyjnym) 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez zapewnienie uczestnikom/czkom kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do postępu w aktywizacji społecznej na poziomie 34% uczestników/czek oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 25% uczestników/czek (min. 12% dla osób z niepełnosprawnościami) w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 r.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 o pomocy społecznej,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonym w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (wymienione w Regulaminie projektu).

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w wymiarze 2 godz./osobę;
 • Zintegrowane poradnictwo rodzinne ( pedagogiczne i psychologiczne) w wymiarze 12 godz./osobę;
 • Fakultatywnie: poradnictwo prawne dla 15 uczestników/czek w wymiarze 2 godz./osobę;
 • Doradztwo zawodowe: grupowe w formie warsztatów – 20 godz./grupę, i indywidualne – 4 godz./osobę);
 • Dla osób z niepełnosprawnościami: poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 8 godz./osobę;
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 5 godz./osobę;
 • Szkolenia zawodowe w wymiarze 80 godz./grupę;
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe dla 48 uczestników/czek projektu.

DODATKOWO W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Stypendia szkoleniowe i stażowe;
 • Zwroty kosztów dojazdu w przypadku osób zamieszkujących poza miejscem realizacji danego wsparcia;
 • Catering podczas szkoleń i warsztatów;
 • Certyfikaty potwierdzające uzyskane podczas szkoleń kwalifikacje (w przypadku osób, które przystąpią do zewnętrznych egzaminów);
 • Profesjonalną kadrę trenerską;
 • Bezpłatne materiały doradcze i szkoleniowe.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 48;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 35;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 18;
 • Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna): 34%;
 • Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna): 34%;
 • Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej: 12%;
 • Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej: 25%.

Wartość projektu: 1 000 653,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 800 523,00 zł

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl