O PROJEKCIE

Projekt „Nowa perspektywa dla młodych” realizowany jest przez Marsoft Marcin Rokoszewski w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel w Chełmie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr: POWR.01.02.01-06-0134/16-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Wartość projektu wynosi 1 730 816,40 PLN, dofinansowanie 1 644 275,58 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 458 732,06 PLN).

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tzw. Młodzieży NEET, z terenu woj. lubelskiego poprzez identyfikację oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji, staże zawodowe, prowadzących do podjęcia zatrudnienia.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 150 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących woj. lubelskie, które spełniają jednocześnie następujące warunki (tzw. młodzież NEET):

 • nie pracują (są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.

Pierwszeństwo udziału w projekcie zapewniamy:

 • kobietom
 • osobom biernym zawodowo
 • osobom o niskich kwalifikacjach
 • osobom niepełnosprawnym
 • osobom długotrwale bezrobotnym

 

WSPARCIE:

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem

 • Identyfikacja potrzeb wsparcia i diagnoza potrzeb szkoleniowych (4 h), w tym m.in. w zakresie: poznania własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobowościowych i zawodowych, planowanie ścieżki kariery
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (24 h), w tym m.in.: techniki profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą, zasady komunikacji werbalnej.
 • Pośrednictwo pracy (4h) w tym m.in.: analiza ofert pracy pod kątem predyspozycji, kwalifikacji, motywacja do poszukiwania zatrudnienia.
 • Wybranych szkoleń zawodowych:

a) Monter instalacji fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi do 1kV (130 h) -rekrutacja zamknięta

b) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego (75 h) -rekrutacja zamknięta

c) Handlowiec z prawem jazdy kat. B (128 h) -rekrutacja zamknięta

d) Programowanie platform sprzedażowych (80 h) -rekrutacja zamknięta

e) Programowanie serwisów i obsługa stron internetowych (140 h) -rekrutacja zamknięta

 • Trzymiesięcznego stażu zawodowego – podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy i ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,
 • certyfikaty/zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach/kompetencjach,
 • badanie lekarskie przed rozpoczęciem szkolenia,
 • profesjonalną kadrę trenerów i wykładowców.

 

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu:
Biuro Projektu

MARSOFT
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin

tel. 575-099-266

Biuro projektu czynne w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 9.00-15.00

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

MARSOFT
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin

email: npdm@marsoft.eu

tel.  575-099-266

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgloszeniowy(1) – wersja pdf

Formularz zgloszeniowy – wersja doc

REGULAMIN PROJEKTU Nowa perspektywa dla młodych

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

PLIKI DO POBRANIA: