Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 3 spotkanie luty – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 3 spotkanie styczeń – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 4 grupa 3 spotkanie – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 2 spotkanie grudzień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 3 spotkanie grudzień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 3 grupa 3 spotkanie grudzień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 2 grupa 3 spotkanie listopad – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 4 grupa 2 spotkanie – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 3 grupa 3 spotkanie październik – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 3 grupa 3 spotkanie wrzesień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 2 grupa 3 spotkanie wrzesień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 1 grupa 3 spotkanie – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 4 grupa 1 spotkanie – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 3 grupa 3 spotkanie sierpień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 2 spotkanie sierpień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 3 spotkanie sierpień – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 2 grupa 3 spotkanie lipiec – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 5 grupa 1 spotkanie – załącznik

Harmonogram pośrednictwa pracy 1 grupa 2 spotkanie – załącznik

Harmonogram szkolenia IV grupa – załącznik

Harmonogram szkolenia „Profesjonalny sprzedawca” – grupa V – załącznik

Harmonogram Indywidualnego coachingu dla grupy V – załącznik

Harmonogram Indywidualnego pośrednictwa pracy dla grupy II – 2 spotkanie – załącznik

Harmonogram Indywidualnego pośrednictwa pracy dla grupy III – 2 spotkanie – załącznik

 

Harmonogram Indywidualnego coachingu dla grupy IV – załącznik

 

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 r. zakończyliśmy nabór chętnych osób do projektu „Młodzi w akcji!” 
W załączniku harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla V grupy – załącznik
Informujemy, że 30 maja 2020 r. rozpoczynamy zajęcia dla IV grupy szkoleniowej. Harmonogram Indywidualnego poradnictwa zawodowego dla IV grupy – załącznik

 

Nabór do projektu „Młodzi w akcji!” zostaje wydłużony do 31 maja 2020 r,
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu przy  ul. Grunwaldzka 9/121, 37-500 Jarosław, elektronicznie na adres mlodziwakcji@marsot.eu lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.
Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania
Harmonogram Indywidualnego pośrednictwa pracy dla grupy IIIzałącznik
Uwaga! Nabór do projektu „Młodzi w akcji!” w ramach II edycji został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Nabór do projektu „Młodzi w akcji!” w ramach II edycji został wydłużony do 29 lutego 2020 r. 

Harmonogram szkoleń dla I i II grupy

Grupa I , Grupa II

Harmonogram Indywidualnego coachingu – I i II grupa.

Grupa I , Grupa II

Poniżej zamieszczamy harmonogram Indywidualnego poradnictwa zawodowego dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu „Młodzi w akcji!”.

Harmonogram

Harmonogram indywidualnego poradnictwa zawodowego dla II grupy szkoleniowej:,

Harmonogram

Harmonogram Indywidualnego poradnictwa zawodowego – III grupa

Grupa III

 

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi w akcji!”:
Beneficjent informuje, iż w ramach projektu Uczestnikami mogą być osoby, które korzystały ze wsparcia w ramach projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

 

Uwaga trwa II edycja naboru do projektu „Młodzi w akcji!”. Nabór będzie trwał do 31 stycznia 2020 r. a w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zostanie wydłużony.
Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi poniżej i złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: mlodziwakcji@marsoft.eu
Kontakt: 733 899 866

 

MŁODZI W AKCJI!

Zapraszamy do  udziału w projekcie „Młodzi w akcji!”

nr POWR.01.02.01-18-0153/19, realizowanym przez Rokoszewski Marcin Marsoft

w partnerstwie z Innowacyjnym Centrum Rozwoju s. c. 

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 983 347,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

 

Poprawa sytuacji na rynku pracy 55 osób (33 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku do 29 lat, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego, biernych zawodowo, należących do grupy NEET – osób pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu się i szkoleniu, poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, motywacji do podjęcia pracy i doświadczenia zawodowego.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią osoby młode wieku 18 – 29 lat.

 • zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. młodzież NEET;
 • osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy.

Do udziału w projekcie w szczególności zachęcamy osoby:

 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym);
 • niepełnosprawne;
 • zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg);
 • nie posiadające doświadczenia zawodowego;
 • sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną;
 • z dochodem netto/m-c gospodarstwa domowego poniżej 1000 zł
 • mieszkające na wsi.

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (5 godz./os.) – opracowanie Indywidualnych Planów Działania, na podstawie których Uczestnicy/czki zostaną skierowani/e na szkolenia.

 

 1. Indywidualny coaching (4 godz./os.) – prowadzony przez psychologa, którego celem jest rozwój osobisty i zawodowy Uczestników/czek projektu;
 1. Szkolenia „szyte na miarę’ (śr. 150 godz. dyd.)zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje/kompetencje zawodowe, związane potrzebami i predyspozycjami osobistymi Uczestników/czek oraz z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim. Za udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku dla osób bezrobotnych.
 2. Udział w stażach zawodowych (minimum 3 miesiące) – dla 45 osób, na stanowisku zgodnym z tematyką odbytych szkoleń. Uczestnicy otrzymają stypendia stażowe w kwocie 120 % zasiłku dla bezrobotnych.
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy (6 godz./os.) – celem jest uzyskanie  zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników.

Dodatkowe oferujemy:

 • Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników w wysokości 120 % zasiłku dla osób bezrobotnych.
 • Ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania stażu;
 • Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);
 • Obiad oraz serwis kawowy podczas udziału w szkoleniach zawodowych;
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 • I EDYCJA – październik 2019 r. (20 osób)
 • II EDYCJA – grudzień 2019 r. (20 osób)
 • III EDYCJA – luty 2020 r. (15 osób)

 

Zainteresowane osoby prosiły o złożenie dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej projektu.

 

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Grunwaldzka 9/121, 37-500 Jarosław 

tel. 733 899 866

e-mail: mlodziwakcji@marsoft.eu